Mobile App Design

Thiết kế ứng dụng di động cho doanh nghiệp trên nền tảng Adroid và iOS

Tích hợp và phát triển phần mềm quản lý doanh nghiệp

Lập trình các phần mềm quản lý thông minh theo yêu cầu. Khả năng tích hợp, chia sẻ dữ liệu và mở rộng chức năng.

Tích hợp dữ liệu từ nhiều hệ thống khác nhau, phát triển chức năng đáp ứng các yêu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp

Kích hoạt bảo hành bằng SMS và quản lý trạm bảo hành toàn quốc

Technical

Phát triển nền tảng

Tích hợp và lưu trữ dữ liệu từ tất cả các nguồn khác nhau xây dựng data phục vụ cho hoạt động analytics và business

Xử lý dữ liệu

Tối ưu hiệu năng hệ thống cơ sở dữ liệu, theo dõi và báo cáo định kỳ đáp ứng hiệu quả cho vận hành hệ thống.

Xây dựng hạ tầng

Tư vấn giải pháp và thiết kế hệ thống đáp ứng hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động kinh doanh

Gửi thông tin về ý tưởng của doanh nghiệp

Triển khai dự án vào thực tế